Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Shri Vinod Pandurang Shinde V. P. Secretary 9511742853 barcem7vp@gmail.com
Shri. Laxman Gurko Velip V. P. Clerk 9021419919 Laxmanvelip@gmail.com
Shri. Chandrakant Dharmu Velip V. P. Peon 9767676080
Shri Sandeep Javalo Gaonkar V. P. GRS 9765948577